Khảo sát hiện trạng dự án tại Myanmar cùng chủ đầu tư Đại Quang Minh

Cán bộ nhân viên SDesign đã cùng chủ đầu tư Đại Quang Minh khảo sát hiện trạng dự án tại Myanmar  
Cán bộ nhân viên SDesign đã cùng chủ đầu tư Đại Quang Minh khảo sát hiện trạng dự án tại Myanmar