Dự án/ Projects

Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quang Ninh / Office Building of the People’s Committee of Quang Trung Ward, Uong Bi City, Quang Ninh Province

Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quang Ninh
Office Building of the People’s Committee of Quang Trung Ward, Uong Bi City, Quang Ninh Province